เครื่องรางของขลังทำอย่างไรให้เกิดพลัง

เครื่องรางของขลังทำอย่างไรให้เกิดพลัง

เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งเทพคุ้มกัน คุ้มภัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ในวัตถุมงคลเหล่านั้นด้วยการปลุกเสก ร่ายคาถาแห่งคุณความดีในด้านต่างๆ การได้ครอบครองเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลนั้นให้เกิดคุณและพลังนำมาหนุนดวงชะตานั้น จำเป็นต้องดูแลและจัดวางอย่าถูกหลักวิธีด้วยเช่นเดียวกัน

มีวัตถุมงคลแล้วดูแลอย่างไร?

การที่ได้ครอบครองวัตถุมงคลแล้วนั้น สิ่งที่ควรปฏิบัติอย่าได้ขาดคือ

 • บูชาของแท้ เนื่องจากของที่ถูกทำการเลียนแบบมานั้น ไม่ได้รับการบูชา ร่ายเวทย์ ปลุกเสกอย่างถูกต้อง แต่ของแท้นั้นสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์อันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทำการปลุกเสกไว้แล้ว จึงนับเป็นสิ่งมงคลของชีวิตที่สามารถพกพกได้
 • มีความเชื่อ ความศรัทธา การนับถือบูชาวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังชนิดใดก็ตาม หากสิ้นไร้ซึ่งความเชื่อแล้ว ก็ไม่เกิดพลัง พลังแห่งวัตถุมงคลนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญอยู่กับความศรัทธาของผู้ครองร่วมด้วยอันนำส่งจิตถึงกัน ความเชื่อนั้นหมายถึง เชื่อโดยหลักการ มิใช่งมงาย เชื่อในหลักเหตุและผล
 • ศึกษาวิธีบูชาอย่างถูกต้อง เพราะวัตถุมงคลนั้นมีการปลุกเสก เพื่อพลังอันแตกต่างกันไป การบูชานั้นควรทราบว่า วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังชิ้นนั้น ควรกราบไว้และถวายสิ่งใด มีบทสวดอย่างไร เพื่อนำจิตถึงกันเป็นต้น
 • การยึดหลักคุณธรรม ความดี ถือศีล 5 ก่อเกิดสติ เมตตา กรุณา การรักษาศีล 5 เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งให้ผู้ปฏิบัติงดเว้นจากความชั่วทั้งปวงและไม่เบียดเบียนผู้อื่น จิตใจสะอาด พูด คิด ทำอย่างมีสติและเกิดปัญญาอันนำไปสู่มงคลชีวิตนั่นเอง

เมื่อมาก็ตัวเปล่า เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า ให้เร่งสร้างความดีงาม เพราะความดีงามเท่านั้นที่คงอยู่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นเครื่องทำให้โลกไม่วุ่นวาย

หลักคำสอน พระครูวีรธรรมคุณ วัดป่าวีระธรรม จ.สกลนคร

ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง?

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการฆ่าสัตว์
 2. อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการลักขโมย
 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
 4. มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการพูดปด
 5. สุราเมยมัชชปมาทัฏฐนา เวรมณี งดเว้นจากการดื่มสุราอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

บทสวดอาราธนาศีล 5

“มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัติถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยันปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตยาถะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัติยาถะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามาะ

ข้าแต่ท่าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานศีล 5 พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อประโยชน์แห่งการรักษา
ปารานิปาตา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฺฉานารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

ผู้รักษาศีล 5 ย่อมได้หลักเบญจธรรม ดังนี้

 • เมตตากรุณา อันหมายถึงความรัก ความเมตตาจากผู้อื่น ได้รับการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ดูแล แม้นในยามทุกข์ ยามสุข
 • สัมมาอาชีวะ อันหมายถึงอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติเสียหาย ฉ้อฉล กลโกง
 • กามสังวร อันหมายถึง ความยับยั้งชั่งใจ รู้ระงับกามารมณ์ ไม่ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์อันยั่วยุไปในทางผิด
 • สัจจะ อันหมายถึงความจริงใจ ซื่อสัตย์ มิตรภาพที่ดี มิตรแท้
 • สติสัมปชัญญะ อันหมายถึง ยั่งรู้ผิดชอบชั่วดี ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต

เมื่อคิดดี ยึดถือคุณความดีแล้วนอกจากจะได้รับพลังแห่งวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง หนุนด้วงชะตาให้ดียิ่งขึ้นแล้ว การปฏิบัติทำความดี มีน้ำใจ จะยิ่งช่วยให้คุณได้รับสิ่งดีตามมา ช้าเร็ว ขึ้นอยู่กับกรรมเก่า คาดหวังได้แต่ต้องลงมือทำให้ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน


บทความเครื่องรางของขลัง